הארכת ויזה לעובד זר

הארכת ויזה לעובד זר
העסקת עובדים זרים חייבת להיעשות לפי החוק הקיים בישראל ובהתאם לזכויותיהם של העובדים הזרים. קשר מיוחד נרקם בין העובד הזר למטופל הסיעודי שלו. העובד הזר גר בביתו של הקשיש, עוזר לו בתפקודיו היומיומיים, סועד אותו מבחינה רפואית, מכיר את משפחתו – ובעצם הופך לחבר במשפחה. קשר זה, במידה והוא תקין ומתאים לשני הצדדים, קשור קשר ישיר לבריאותו הפיסית והנפשית של המטופל הסיעודי. לכן, במקרים בהם המטפל הזר עובד בבית האדם הסיעודי במשך 63 החודשים המוענקים לו ע"י החוק ואחרי התקופה הזו חייב לעזוב את הארץ – יכול להיגרם נזק רב ומשבר בריאותי ונפשי אצל המטופל הסיעודי. לשם כך, קבע החוק, שניתן להאריך את היתרי השהיה של עובדים זרים מטעמים הומניטאריים. במידה ומוגשת בקשה לקבלת ויזה הומניטארית למטפל הסיעודי הזר והיא מאושרת, הוא יכול להמשיך ולעבוד אצל אותו מטופל סיעודי. מבחינתו של המטופל משמעות הדבר היא – שהוא יכול להמשיך ולקבל את העזרה הסיעודית שלה הוא נזקק מאותו מטפל שאליו הוא רגיל ועליו הוא סומך. הכתבה הבאה דנה בהארכת ויזה לעובד זר ובקריטריונים הנדרשים ע"פ החוק להארכת הוויזה.

חוק העסקת עובדים זרים

בשנת 1991 נחקק בישראל חוק העסקת עובדים זרים, שקבע את תנאי הזכאות להעסקת עובדים זרים בישראל, את זכויות העובדים הזרים ואת חובותיהם. כמו כן קבע החוק את תנאי קבלת ההיתר הנדרשים להעסקת עובד זר בארץ. החוק מגדיר את חובותיהם של אדם פרטי או של חברה בנוגע להעסקת עובד זר  – כלפי העובד עצמו וכלפי חוקי מדינת ישראל. על פי חוק העסקת עובדים זרים, המעסיק חייב לדאוג לזכויות העובד הזר ולתנאי העסקה הולמים וכן לתת לעובד זכויות מיוחדות בכפוף לנהלים הקבועים בחוק. כאשר מעסיק עובר על הוראות החוק הוא צפוי לעונשים ולקנסות.  

משך האשרה שמקבל עובד זר בהגיעו לישראל

כשעובד זר מגיע לארץ כדי לעבוד כמטפל סיעודי לקשיש, נכה או אדם מוגבל – הוא מקבל ויזה לתקופה של עד 63 חודשים. במשך התקופה הזו הוא רשאי לעבוד בסיעוד וגם להחליף מטופלים. מבחינה חוקית, העובד הזר נחשב למהגר שמותר לו לשהות בישראל לתקופה קצובה ולשם מטרה ספציפית של טיפול סיעודי. הוא רשאי לעבוד בארץ רק אם יש ברשותו אישור עבודה. לאחר תום 63 החודשים על העובד הזר לעזוב את הארץ.  

מתי מתעורר הצורך להאריך את ויזה לעובד זר מעל ל- 63 החודשים הראשונים ?

 • כשנוצר קשר חם וטוב בין המטפל הזר למטופל הסיעודי והמשפחה אינה מעוניינת להפריד ביניהם.
 • כשהמטופל מעוניין שאותו מטפל זר ימשיך לטפל בו.
 • כשהמשפחה ניסתה למצוא עובד זר אחר, אך כל הניסיונות לא צלחו.
 • כשמדובר במטופל סיעודי מורכב, שקשה יהיה למצוא מטפל אחר שיוכל לטפל בו, והמטפל הנוכחי מטפל בו כבר שנים רבות בהצלחה.
במקרים אלו ניתן לפנות לוועדת חריגים לעובדים זרים סיעודיים ולבקש ויזה הומניטרית לעובד הזר כדי שיוכל להמשיך לשהות ולעבוד בישראל. הארכת ויזה לעובד זר

מי יכול לבקש הארכת ויזה לעובד זר סיעודי ?

 • רק מי שיש לו היתר להעסקת עובד זר
 • במקרה שלא הוגשה בקשה דומה בעבר לאותו עובד
 

הקריטריונים שלפיהם מחליטים אם להעביר את הבקשה לוועדה

 • כשלמטופל הסיעודי יש היתר העסקת עובד זר בתוקף
 • שהגשת הבקשה להארכת הוויזה תוגש לפני שיעברו 90 יום מתום תקופת ההעסקה החוקית של העובד הזר.
 • טיב מחלתו או נכותו של המטופל
 • מידת מורכבות הטיפול באדם הסיעודי
 • גובה אחוזי הנכות שלו
 • גיל המטופל
 • כמה זמן כבר נמצא העובד הזר בישראל.
 • אם עבד אל מעסיק אחר – כמה זמן עבר מאז שסיים את עבודתו אצלו
 • האם היו לו בעיות עם החוק במהלך שנות שהותו בארץ
 

מה יש לצרף לבקשה להארכת ויזה לעובד זר

 • מכתב מטעם המשפחה המפרט את חשיבות הישארותו של העובד הזר בארץ והמשך טיפולו באדם המוגבל.
 • חשוב להדגיש במיוחד את טיב הקשר שנוצר בין העובד הזר למטופל.
 • חוות דעת מטעם עובד סוציאלי או רופא המפרטים את הנסיבות ההומניטאריות של המקרה ובמיוחד שמה דגש על התוצאות הקשות שייגרמו למטופל אם העובד הזר יעזוב אותו.
 • חוות דעת של הרופא המטפל של האדם הסיעודי שמפרט את טיב מחלתו, את מצבו הגופני והנפשי ואת רמת תפקודו.
 • לבקשה יש לצרף גם תצהיר בחתימתו של העובד הזר, בו הוא מסכים להאריך את הוויזה שלו.
 • כמו כן, על העובד הזר לאשר שאם בקשת ההארכה לא תאושר הוא מבין כי יהיה עליו לעזוב מיידית את ישראל תוך 30 יום.
לאחר שמועברת הבקשה ההומניטארית לוועדת חריגים לעובדים זרים סיעודיים, בוחנת הוועדה את כל הנתונים ואת הנסיבות ההומניטאריות של כל מקרה לגופו ומחליטה אם לאשר את הבקשה או לא. הארכת הוויזה מטעמים הומניטריים ניתנת לתקופה של שנה אחת בכל פעם, בתנאי שהעובד הזר ממשיך לעבוד אצל אותו מטופל.  

מה ניתן לעשות במידה ומקבלים תשובה שלילית להארכת הוויזה ?

במידה ומתקבלת תשובה שלילית, ניתנת אפשרות לערער עליה תוך  30 יום  – לבית הדין לעררים. מומלץ להיעזר בעורך דין שמתמחה בניהול עררים ובעל ניסיון בטיפול בבקשות הומניטאריות של עובדים זרים. עם הגשת הערעור לוועדת החריגים יש תקווה שהוועדה תאשר בכל זאת את הבקשה ותאריך את הוויזה של העובד הזר.    

משך האשרה שמקבל עובד זר המגיע לארץ עד 63 חודשים

 1. כשהמטופל מעוניין שאותו מטפל זר ימשיך לטפל בו.
 2. כאשר מדובר במטופל סיעודי מורכב, שקשה יהיה למצוא מטפל אחר שיוכל לטפל בו.

ניתנת אפשרות לערער עליה תוך 30 יום  – לבית הדין לעררים