חוק העסקת עובדים זרים

חוק עובדים זרים, תשנ”א-1991, קובע את תנאי הזכאות להעסקת עובדים זרים ואת תנאי קבלת ההיתר הנדרש להעסקת עובד זר בארץ. כמו כן, החוק מגדיר מהם חובותיהם של אדם או של חברה המעסיקים עובדים זרים כלפי העובדים וכלפי המדינה. על פי תיקון מס’ 12 לחוק נקבע כי משרד הפנים אחראי על מתן ההיתרים הנדרשים להעסקת עובד זר, ומתוקף תפקידו אחראי המשרד על פיקוח מנהלי ופלילי של תנאי ההיתר, ותפקידו גם לפקח על העסקתם של עובדים זרים ללא היתר. משרד הכלכלה אחראי על זכויות העובדים הזרים בישראל, בכפוף לחוקי העבודה.

זכאות להעסקת עובד זר

על פי חוק העסקת עובדים זרים, יכולים מעסיקים שונים בענפי המשק השונים לקבל היתר להעסקת עובד זר. יש מכסות להעסקת עובדים זרים, הנקבעות ומפוקחות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ועל ידי משרד הפנים. בשנים האחרונות שונו מספר פעמים נוהלי גיוס עובדים זרים, לכן חשוב להתעדכן בשינויים, בהתאם לענפי המשק השונים. על פי החוק, המעסיק חייב לדאוג לזכויות העובד הזר ולתנאי העסקה הולמים. ראוי לציין כי מעבר לזכויות המוענקות לכלל העובדים במשק הישראלי, כל אדם המעסיק עובד זר חייב לספק לעובדיו הזרים זכויות מיוחדות בכפוף לנהלים הקבועים בחוק, ובראשם ביטוח עובדים זרים.

תנאי העסקת עובד זר

עובד זר, גם אם הוא אינו שוהה חוקית בישראל, זכאי בהתאם לחוק לאותם תנאי עבודה המגיעים לעובד ישראלי. עובד זר זכאי, בין היתר, לתנאי העסקה ראויים והולמים כגון שכר מינימום, חופשה שנתית, יום מנוחה אחד בשבוע, ימי שבתון, ביטוח פנסיוני, תשלום עבור שעות נוספות (למעט עובדים זרים בתחום הסיעוד ששכרם גבוה משכר המינימום הקבוע בחוק), תשלום דמי הבראה ודמי נסיעה, מגורים הולמים, ביטוח בריאות ופיצוי בגין פיטורים.

המעסיק חייב לשלם לעובד הזר את שכרו – לכל הפחות שכר מינימום – עד 9 בחודש, ומעבר לכך עליו לשלם לעובד הזר החזר בגין נסיעות הלוך וחזור למקום העבודה. בנוסף, בהתאם לוותק העבודה של העובד הזר עליו לשלם גם דמי הבראה בתשלום שנתי חד פעמי.

ביטוח לאומי וביטוח בריאות

על פי חוק העסקת עובדים זרים, אחראי המעסיק לשלם עבור עובד זר ביטוח לאומי וביטוח בריאות. המוסד לביטוח לאומי מעניק לעובד הזר ביטוח עבור פגיעות בעבודה, קצבאות אמהות שונות, קצבת ילדים ועוד. על המעסיק לרכוש ביטוח בריאות לעובד זר על חשבונו, אך ניתן לנכות חלק מהתשלום משכר העובד. את הפוליסה רוכשים כל שנה מחדש, והיא מקנה לעבד הזר כיסויים רפואיים בסיסיים.