מי זכאי להיתר העסקת עובד זר?

מטופלים אשר מתגוררים בביתם או במוסד ללא שירותי סיעוד (כגון דיור מוגן) וזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, זכאים לקבל היתר העסקת עובד זר בתחום הסיעוד, ובאם הנם עומדים בקריטריונים הבאים:

 

 1. קשישים

 

אדם שהגיע לגיל פרישה יוכל לקבל היתר העסקת עובד זר, באם עונה על אחד מאלה:

א. בבדיקה להערכת תלות (שמבוצעת ע”י הביטוח הלאומי) הוא צבר 4.5 נקודות תלות (ADL) במקרה והוא מתגורר עם בן / בת זוג, או 4 נקודות תלות בלבד, אם מתגורר לבדו.

ב. בבדיקה להערכת תלות נמצא כי הוא זכאי להשגחה חלקית, כלומר לפחות חצי נקודה בסעיף “השגחה”, בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כאדם בודד המתגורר לבדו.

ג. זכאות אשר נובעת מערעור בנוגע לגמלת סיעוד, ואשר אושרה לו זכאות לגמלת סיעוד רמה ב’ או גמלת סיעוד רמה ג’, גם ללא מבחן תלות.

ד. קשיש מעל גיל 90 זכאי להיתר העסקה, אם צבר לפחות 4 נקודות במבחן התלות.

 

 1. מבוגרים

 

א. מקבלי קצבת “שירותים מיוחדים” זכאים להעסקת עובד זר ללא קשר לגילם, ואינם צריכים לעבור בדיקה להערכת תלות של הביטוח הלאומי.

ב. נכי צה”ל ופעולות איבה זכאים, אם נקבעה להם זכאות למינימום של 17 שעות ליווי מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי.

ג. נכה המוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של “סיוע מרובה” (בעבר “תלוי בזולת”) או “תלוי בזולת” (בעבר” סיעודי”).

 

 1. ילדים

 

ילד הזכאי לגמלת ילד נכה ובתנאי שועדה מקצועית מטעם ענף הסיעוד קבעה שהוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.

 • הילד נזקק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית / טיפולית / צהרון.

 • מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות המצריכות טיפול צמוד יומיומי וממושך בילד במשך השעות שבהן הוא נמצא בביתו (כגון הצורך בטיפול גם בשעות הלילה).

יש לציין כי משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד בלבד לצורך הטיפול בשניהם.

 

כיצד מקבלים היתר להעסקת עובד זר?

מטופל אשר עומד באחד או יותר מהקריטריונים לקבלת היתר להעסקת עובד זר, יגיש בקשה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

הבקשה לרישיון העסקה כוללת :

 1. טפסים:

 • בקשה לקבלת היתר.

 • התחייבות מעסיק.

 • וויתור על סודיות רפואית.

 

 1. יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות של המטופל, כולל הספח.

ב.  במקרה שהמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק (לחתום על חוזה, לשלם משכורת וכד’), יש להגיש גם את צילום תעודת הזהות של המעסיק.

 • במקרה שבית המשפט מינה אפוטרופוס למטופל, על המעסיק לצרף אישור אפוטרופסות.

 • נכה עבודה המוכר ע”י ביטוח לאומי, נכה כתוצאה מפעולת איבה ונכה צה”ל, יצרפו אישור על הזכאות.

 • תשלום אגרה ע”ס 300 ₪.

ההחלטה של יחידת ההיתרים נשלחת בדואר רשום אל בית המטופל.