עובדים זרים במשק בית

עובדים זרים רבים מגיעים לישראל תחת היתר מעסיק להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה ואשרת עבודה, בה מצוין ענף העיסוק הספציפי בו רשאי העובד לעסוק. עובדים אלה מוצאים את עצמם מחוסרי עבודה, כאשר יחסיהם עם המעסיק המסוים מסתיימים, ונאלצים לחפש מעסיק ותחום עיסוק אחרים, בין השאר, עבודה במשק בית כעוזרות בית.

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, קובע עונשי קנסות ומאסר, לא רק בגין העסקה שלא כדין (העסקת עובד ללא היתר),
אלא אף על הפוגע בזכויותיו של העובד הזר המועסק על ידו.

 

אלה הם הניכויים המותרים משכרו של העובד הזר:

 • חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני – בשנת 2014 עמד על 5.5% משכר העובד.
 • מס הכנסה – מחושב על פי שכרו של העובד, מינו, תחום ההעסקה שלו ונקודות הזכות שלו.
 • ביטוח לאומי – סכום של 0.04% משכר העובד עד לסכום של 4,430 ₪, ו-0.87% מכל שקל של שכרו מעל 4,430 ₪ ועד 35,760 ₪.
 • ביטוח בריאות – בשנת 2014 הניכוי המרבי לצורך ביטוח בריאות עמד על 124.73 ₪.
 • השתתפות העובד במגורים – אלו הם הסכומים אשר אושרו לניכוי בשנת 2014: אזור הצפון – 240.13 ₪,
  חיפה ואזור המרכז – 293.57 ₪, ירושלים – 386.94 ₪, תל אביב – 440.30 ₪, אזור הדרום – 260.79 ₪.
  במידה והמגורים הנם בבעלות המעסיק, הוא רשאי לנכות משכר העובד סכום שלא יהיה גבוה ממחצית מהסכומים המפורטים.
 • הוצאות נילוות – בשנת 2014 עמד הסכום המקסימלי לניכוי של הוצאות נילוות על 92.36 ₪.
 • החזר הוצאות טיסה – מעסיק פרטי אשר "ייבא" עובד זר רשאי לגבות ממנו החזר בעד הוצאות הטיסה
  (בקיום קבלות או מסמכים המאמתים את ההוצאות).

נקודות שיש לשים אליהן לב במיוחד כאשר מדובר בעובד זר:

 • הסכם העסקה המפורט, הכולל את כל זכויות וחובות העובד, צריך להיות מנוסח בבהירות וכתוב בשפה המובנת לעובד הזר.
  על מנת למנוע בעיות עתידיות, יש לחזור, לשוב ולוודא כי העובד מבין ומסכים לכל אחד מהסעיפים.
 • היות והמעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את הניכויים, רק בהסכמתו בכתב של העובד לניכויים,
  יש להקדיש מחשבה מיוחדת לנספח זה בחוזה ההעסקה.
 • סך הניכויים הכולל לא יעלה על 25% משכרו של העובד.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד החזר עבור אגרות אשרת העבודה אשר שולמו לרשויות.

בשנים האחרונות, הוחמרה האכיפה ועשרות כתבי אישום הוגשו כנגד מעסיקים שהעסיקו עוזרות בית זרות, שלא כחוק.
לכן, לפני העסקת עוזרות בית שהן עובדות זרות, מומלץ לוודא את מעמדן ברשויות, ובמידה ואיננו מוסדר, להסדיר זאת.